Wednesday, November 21, 2007

Sunday, November 11, 2007


święto niepodległości 2


święto niepodległości

Wednesday, November 7, 2007


kujawy

oko i serce

z miasta łodzi 3


z miasta łodzi 2

z miasta łodzi

sopot koń

Sunday, November 4, 2007


kuchnia polska

moskwa kreml

moskwa ulica


moskwa targ


moskwa złoto


moskwa targ

moskwa zwierzęta